Spełnienie obowiązku informacyjnego przez
Betstal sp. z o.o, w Gliwice ul. Mechaników 9.

§1

Betstal sp. z o.o, mieszcząca się w Gliwicach przy ul. Mechaników 9., zwana dalej BETSTAL informuje, że jest Administratorem danych osobowych pracowników, klientów, kontrahentów i innych osób współpracujących lub kontaktujących się z BETSTAL.

Co oznacza słowo Administrator? Administrator, to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Co oznacza słowo przetwarzanie? Oznacza: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Mogą to być wszystkie wykonywane czynności lub jedna z nich. Bez posiadania danych osobowych i wykonywania czynności przetwarzania na tych danych nie ma możliwości prowadzenia firmy, gdyż każda firma ma kontakt z danymi osób fizycznych.

Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od BETSTAL dostępu do swoich danych osobowych, ich kopiowana, sprostowania jeśli są wadliwe, usunięcia jeżeli jest to zgodne z prawem, przenoszenia jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, ograniczenia przetwarzania jeśli toczy się jakaś sprawa wyjaś niająca lub prawo do wn iesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania je śli są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu A dmin i stratora

Każdy właściciel swoich danych osobowych ma prawo realizacji ww. praw w siedzibie BETSTAL w Gliwicach, ul. Mechaników 9 w godzinach 9.00 14. 00 lub kore spondencyjnie lub telefonicznie (kontakty podane na stronie Internetowej www.betstal.bowim.pl).

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

Co oznacza podany art.6 ust.1? Oznacza dopuszczalną podstawę ich przetwarzania (zgoda, umowa, przepis prawa, ochrona żywotnych interesów lub uzasadniony interes Administratora).

Co oznacza uzasadniony interes Administratora? Oznacza sytuację, w której Administrator dla swojej działalności potrzebuje danych osobowych, ale ich przetwarzanie w żaden sposób nie narusza praw i wolności osób fizycznych.

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany – bez udziału człowieka i nie są one profilowane, czyli BETSTAL nie wykonuje oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej do wykonywania jakichkolwiek analiz tej osoby.

BETSTAL informuje o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2 w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim.

Poniżej przedstawiono grupy danych osobowych, zakres, cel i czas ich przetwarzania przez Administratora, a także wskazano możliwych odbiorców danych osobowych. Jako odbiorców rozumie się osoby lub podmioty inne niż sam Administrator, jego pracownicy lub sami właściciele danych osobowych.

§2

Dane osobowe klientów lub kontrahentów BETSTAL są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celu realizacji wymagań prawa dotyczących rozliczeń finansowych w oparciu o Ustawę o rachunkowości i obowiązkowy zakres ich przetwarzania wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe klientów lub kontrahentów BETSTAL są przetwarzane także na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży, podanie danych osobowych jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń. Są to dane teleadresowe klienta lub kontrahenta, a także dane dot. produktu.

Odbiorcy danych osobowych klientów lub kontrahentów BETSTAL są określeni w przepisach prawa. Odbiorcami mogą być także przedstawiciele firm obsługujących systemy informatyczne lub firm dostarczających produkty instalacyjne lub usługi pomocnicze, np. transportowe, a także Spółki Grupy BOWIM SA tylko w zakresie wynikającym ze współpracy handlowej i podpisanych umów.

Dane będą przetwarzane przez możliwy max. okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa lub przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości (np. faktury) lub z Kodeksu cywilnego (np. reklamacje), liczone od końca roku w którym nastąpiła czynność gospodarcza.

§3

Dane osobowe osób upoważnionych do odbioru towarów BETSTAL są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO w celu wynikającym z uzasadnionych potrzeb BETSTAL, np. zakup lub wydanie towaru osobie upoważnionej.

Dane osobowe osób upoważnionych są pozyskiwane od klientów BETSTAL i są to dane kategorii zwykłej, a w przypadku upoważnienia do odbioru dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację osoby upoważnionej. Dane te są przetwarzane Dane będą przetwarzane przez możliwy max. okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa licząc od końca roku w którym nastąpiło odebranie towaru.

§4

Dane osobowe (teleadresowe) klientów lub kontrahentów BETSTAL mogą być przetwarzane także na podstawie art. 6 .ust.1 lit. a) RODO w celu stałego kontaktu z klientem, świadczenia klientowi usług marketingowych czy dostarczania zamówionych przez klienta informacji handlowych. W tym przypadku wyrażona jest przez klienta lub kontrahenta zgoda, która może być w każdym momencie odwołana, a jej nie wyrażenie uniemożliwia BETSTAL kontakty w ww. wymienionym celu z klientem lub kontrahentem. Odwołanie zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed momentem odwołania zgody.

Wyjątkiem jest tzw. marketing bezpośredni dla którego nie jest wymagana zgoda i przetwarzanie danych opiera się na art.6 ust.1 lit. f), a klient lub kontrahent ma prawo zgłoszenia sprzeciwu.

Odbiorcami danych osobowych klientów lub kontrahentów BETSTAL być dostawcy usług informatycznych czy marketingowych, kurierzy lub Spółki Grupy BOWIM SA tylko w zakresie wynikającym ze współpracy handlowej i podpisanych umów itp. Dane będą przetwarzane do momentu upływu 10 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu odwołania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

§5

Dane osobowe przetwarzane są także przez BETSTAL w celach realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt, przetwarzane są w oparciu o art.6 ust.1 lit.f) RODO, a zakres zależy od formy kontaktu.

W przypadku poczty mailowej przetwarza się adresy mailowe oraz imię, nazwisko lub nazwę nadawcy/adresata, a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe.

W przypadku telefonu służbowego przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę oraz numer telefonu, a także treść wiadomości tekstowych.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

W przypadku poczty tradycyjnej przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę nadawcy/adresata. Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

Ww. dane nie są nikomu udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że udostępnienie wymagane jest dla załatwienia sprawy w uzasadnionym interesie Administratora. W zakresie obsługi technicznej korespondencji dane są udostępniane Poczcie Polskiej, kurierom, dostawcom usług hostingowych, operatorom telekomunikacyjnym.

Ww. dane przetwarzane są przez okres 15 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia.

§6

Dane osobowe przetwarzane są w także w BETSTAL celach związanych z bieżącym prowadzeniem firmy w oparciu o art.6 ust.1 lit. f), tj. w książkach teleadresowych, rejestrach, książkach pocztowych itp. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Administratora lub z regulaminów wewnętrznych.
Odbiorcy danych osobowych są określeni w wewnętrznych procedurach oraz są nimi także firmy obsługu-jące systemy informatyczne.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.

§7

Dane osobowe monitoringu wizyjnego zbierane są w celu zabezpieczenia majątku firmy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników na halach produkcyjnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem BETSTAL (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Szczegóły funkcjonowania monitoringu wizyjnego określa Regulamin monitoringu.
Podjęcie pracy w BETSTAL lub wejście na teren BETSTAL jest równoznaczne z faktem przetwarzania danych osobowych w formie wizyjnej w związku z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Zbierany jest obraz bez dźwięku.
Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm, z których korzysta się przy ich przetwarzaniu tj. firmy obsługi technicznej, firmy ochroniarskie lub właściciel obszaru na terenie którego znajduje się firma BETSTAL. Odbiorcami danych mogą być także organizacje upoważnione z mocy prawa, w tym służby porządkowe, ratunkowe i kancelarie prawne.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres max do 90 dni, chyba że wystąpi incydent bezpieczeństwa i w takiej sytuacji będę przetwarzane do momentu jego rozstrzygnięcia

§8

Dane osobowe pracowników BETSTAL:

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa nakładających ob-owiązki prawne na Administratora, z treści i zakresu umowy cywilno-prawnej, a w pozostałych przypadkach wynika z treści zgody. Dane osób do kontaktu w razie wypadku są przetwarzane w uzasad-nionym interesie Administratora i pracownika, podane są dobrowolnie przez pracownika, a osoba podana do kontaktu ma możliwość wyrażenia sprzeciwu dot. przetwarzania jej danych osobowych.

Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia etatowe zatrudnienie lub podpisanie umowy cywilno-prawnej.

W stosunku do pozostałych danych osobowych możliwe jest wystąpienie z żądaniem usunięcia tych da-nych bez wpływu na sytuację służbową pracowników.

Odbiorcy danych osobowych: podmioty uprawnione do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa (w szczególności ZUS, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia, w razie potrzeby organy wymiaru sprawiedliwości, w razie potrzeby komornicy sądowi, organy kontrolne) oraz podmioty, którym przekaza-nie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy jaka wiąże te podmioty z pracodawcą, np. firmy doradcze, obsługa IT, obsługa monitoringu wizyjnego, obsługa prawna, Inspektor ochrony danych, firmy szkoleniowe, banki, ubezpieczyciele, sklepy dla celów wystawienia faktur VAT i inne uzasadnione podmio-ty.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 50 lat w zakresie wynikającym z przepisów prawa od momentu ustania zatrudnienia lub odpowiednio krócej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zależnie od daty zatrudnienia (osoby zatrudnione od 1 stycznia 2019r. na umowę o pracę przez okres 10 lat).

§9

Dane osobowe członków rodzin przetwarzane są w celach związanych z udzielaniem świadczeń socjal-nych, zasiłków lub z potwierdzaniem dodatkowych dni wolnych od pracy pracowników i są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO. Dane zostały pozyskane od pracownika zatrudnionego w BETSTAL lub będącego emerytem/rencistą w BETSTAL. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

W przypadku osób wskazanych do powiadomienia w razie wypadku w pracy lub innej sytuacji losowej dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO. Dane zostały pozyskane od pracownika zatrudnionego w BETSTAL i jest to imię, nazwisko i telefon kontaktowy.

Nie podanie danych w celu otrzymania świadczeń socjalnych, zasiłków, dodatkowych dni wolnych od pra-cy lub w celu powiadomienia o wypadku lub sytuacji losowej uniemożliwia spełnienie wymienionych uprawnień wobec pracowników. W przypadku danych do osoby kontaktowej w razie wypadku ma ona prawo w każdym momencie zażądać usunięcia tych danych.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa (patrz obowiązek informa-cyjny wobec pracowników) lub w regulaminach wewnętrznych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 50 lat od momentu ustania zatrudnienia pra-cownika BETSTAL lub odpowiednio krócej, dla pracowników nowozatrudnionych od 01.01.2019 roku – 10 lat od momentu ustania zatrudnienia, zgodnie z przepisami prawa.

§10

Dane osobowe emerytów i rencistów są przetwarzane w celach związanych z udzielaniem świadczeń so-cjalnych na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Dane przetwarzane są w celu archiwizacyjnym lub w celu otrzymania świadczeń socjalnych przez emery-tów i rencistów. Dane pozyskane są z dokumentacji byłego pracownika BETSTAL lub wymagane jest poda-nie dodatkowych danych dla celów wynikających z realizacji świadczeń socjalnych.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa (patrz obowiązek informa-cyjny wobec pracowników) lub w regulaminach wewnętrznych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 50 lat od momentu ustania zatrudnienia by-łego pracownika BETSTAL lub odpowiednio krócej, zgodnie z przepisami prawa.

§11

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są w BETSTAL w celach związanych z podjęciem zatrudnienia:

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa, w tym art. 22`1 par.1 Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z późn. zm.).

Podanie danych, o których mowa w ww. przepisie prawa jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (art.6 ust.1 lit. c) RODO). Podanie ew. dodatkowych danych, innych niż na podstawie art.22`1a Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z późn. zm.) stanowi całkowicie dobrowolne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art.6 ust.1 lit. a) RODO) i ich nie podanie nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). Zgoda dotyczy także listów motywacyjnych i innych dodatkowych dokumentów składanych przez kandydata do pracy.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub mogą być nimi firmy IT.
Dane osobowe, o których mowa w punkcie dotyczącym rekrutacji zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia procedury naboru.

Dane osobowe zebrane w oparciu o zgodę przetwarzane będą przez okres jednego roku – licząc od daty wpływu dokumentu z danymi lub do momentu wycofania zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed momentem odwołania zgody.

§12

BETSTAL powołał Inspektora ochrony danych, którym jest Anna Słodczyk, kontakt do Inspektora:
rodo@betstal-zbrojarnia.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia jej poprawnego działania.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. KLIKNIJ TUTAJ