Spełnienie obowiązku informacyjnego przez
BETSTAL Sp. z o.o., Gliwice, ul. Mechaników 9

§1

INFORMACJE OGÓLNE

BETSTAL Sp. z o.o., Gliwice, ul. Mechaników 9, zwana dalej BETSTAL informuje, że jest administratorem danych osobowych klientów, kontrahentów i innych osób współpracujących lub kontaktujących się z BETSTAL, a także udziałowców Spółki.

Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od BETSTAL dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane.

BETSTAL informuje również o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2 w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim.

§2

KLIENCI I KONTARHENCI

Dane osobowe klientów lub kontrahentów BETSTAL są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celu style='font-size:12.0pt'>realizacji wymagań prawa dotyczących rozliczeń finansowych w oparciu o Ustawę o rachunkowości i zakres ich przetwarzania wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe klientów lub kontrahentów BETSTAL są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży, podanie danych osobowych jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń. Są to dane teleadresowe klienta lub kontrahenta, a także dane dot. produktu.

Odbiorcy danych osobowych klientów lub kontrahentów BETSTAL są określeni w przepisach prawa i dane będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego czy zakończonego dochodzenia reklamacyjnego, a dane w zawartej na piśmie umowie handlowej przez 10 lat od zakończenia jej trwania. Odbiorcami mogą być także przedstawiciele firm obsługujących systemy informatyczne czy firm dostarczających produkty instalacyjne lub usługi pomocnicze, np. transportowe, kurierzy itp. Odbiorcami mogą być także firmy ubezpieczeniowe zajmujące się ubezpieczeniem kredytu kupieckiego lub firmy współpracujące w zakresie usług faktoringowych.

§3

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU TOWARU

Dane osobowe osób upoważnionych do odbioru towarów BETSTAL są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO w celu wynikającym z uzasadnionych potrzeb BETSTAL, np. zakup lub wydanie towaru osobie upoważnionej. Są to: imię, nazwisko, numer pojazdu oraz numer dowodu tożsamości.

Dane osobowe osób upoważnionych są pozyskiwane od klientów BETSTAL i są to dane kategorii zwykłej, a w przypadku upoważnienia do odbioru dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację osoby upoważnionej. Dane te są przetwarzane najdłużej przez rok od odebrania towaru.

Dane kierowców są udostępniane dostawcom lub odbiorcom towarów lub służbom porządkowym, kancelariom prawnym lub sądom, jeżeli doszłoby do zaginięcia towaru.

§4

KLIENCI I KONTARHENCI W CELU MARKETINGOWYM

Dane osobowe klientów lub kontrahentów BETSTAL są przetwarzane także na podstawie art. 6 .ust.1 lit. a) RODO w celu stałego kontaktu z klientem, świadczenia klientowi usług marketingowych czy dostarczania zamówionych przez klienta informacji handlowych. W tym przypadku wyrażona jest przez klienta lub kontrahenta zgoda, która może być w każdym momencie odwołana, a jej nie wyrażenie uniemożliwia BETSTAL kontakty w ww. wymienionym celu z klientem lub kontrahentem.

Odbiorcami danych osobowych klientów lub kontrahentów BETSTAL być dostawcy usług informatycznych czy marketingowych, kurierzy itp. Dane będą przetwarzane do momentu upływu 10 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu odwołania zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed momentem odwołania zgody.

§5

KONTAKT Z BETSTAL

Dane osobowe przetwarzane są także przez BETSTAL w celach realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt, przetwarzane są w oparciu o art.6 ust.1 lit.f) RODO, a zakres zależy od formy kontaktu.

W przypadku poczty mailowej przetwarza się adresy mailowe oraz imię, nazwisko lub nazwę nadawcy/adresata, a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe.

W przypadku telefonu służbowego przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę oraz numer telefonu, a także treść wiadomości tekstowych.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

Ww. dane nie są nikomu udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że udostępnienie wymagane jest dla załatwienia sprawy w uzasadnionym interesie Administratora. W zakresie obsługi technicznej korespondencji dane są udostępniane Poczcie Polskiej, kurierom, dostawcom usług hostingowych, operatorom telekomunikacyjnym.

Ww. dane przetwarzane są przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia.

§6

SPRAWY BIEŻĄCEGO PROWADZENIA FIRMY

Dane osobowe przetwarzane są w także w BETSTAL celach związanych z bieżącym prowadzeniem firmy w oparciu o art.6 ust.1 lit.f), tj. w książkach teleadresowych, rejestrach, książkach pocztowych itp. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Administratora lub z regulaminów wewnętrznych.Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej i ich nie podanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.

Odbiorcy danych osobowych są określeni w wewnętrznych procedurach oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.

§7

MONITORING WIZYJNY

Celem zbierania danych osobowych monitoringu wizyjnego jest: bezpieczeństwo prowadzonej działalności biznesowej, a w szczególności zabezpieczenie informacji (dowodów) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem BETSTAL (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także działa na rzecz pracowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa na halach produkcyjnych.

Podjęcie pracy w BETSTAL lub wejście na teren BETSTAL jest równoznaczne z faktem przetwarzania danych osobowych w formie wizyjnej w związku z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Zbierany jest obraz bez dźwięku.

Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm, z których korzysta się przy ich przetwarzaniu tj. firmy prawnicze oraz informatyczne. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym służby porządkowe i ochroniarskie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres max do 90 dni, chyba że wystąpi incydent bezpieczeństwa i w takiej sytuacji będę przetwarzane do momentu jego rozstrzygnięcia

§8

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN PRZETWARZANYCH PRZEZ BETSTAL SP.Z O.O. W GLIWICACH, UL. MECHANIKÓW 9 zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
OBOWIĄZUJE OD 4 MAJA 2019R.

Betstal Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Mechaników 9 (zwana BETSTAL) informuje, że przetwarza dane osobowe pracowników, członków rodzin, emerytów i rencistów oraz kandydatów do pracy, zgodnie z wykazem podanym poniżej i jest ich Administratorem. Szczegółowe odniesienie do poszczególnych baz danych osobowych, odpowiednio do celu ich przetwarzania oraz spełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do właścicieli danych osobowych zawarty jest poniżej.

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez BETSTAL mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, kopiowania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile jest to uzasadnione. Prawo to można realizować w siedzibie

BETSTAL Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Mechaników 9 w godzinach od 8.00 do 14.00 lub korespondencyjnie.

BETSTAL nie przetwarza się danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

BETSTAL nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych p. Anny Słodczyk: rodo@betstal-zbrojarnia.pl

BETSTAL informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru , zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

PRACOWNICY

Dane osobowe pracowników BETSTAL:

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa nakładających obowiązki prawne na Administratora, z treści i zakresu umowy cywilno-prawnej, a w pozostałych przypadkach wynika z treści zgody. Dane osób do kontaktu w razie wypadku są przetwarzane w uzasadnionym interesie Administratora i pracownika, podane są dobrowolnie przez pracownika, a osoba podana do kontaktu ma możliwość wyrażenia sprzeciwu dot. przetwarzania jej danych osobowych.

Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia etatowe zatrudnienie lub podpisanie umowy cywilno-prawnej.

W stosunku do pozostałych danych osobowych możliwe jest wystąpienie z żądaniem usunięcia tych danych bez wpływu na sytuację służbową pracowników.

Odbiorcy danych osobowych: podmioty uprawnione do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa (w szczególności ZUS, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia, w razie potrzeby organy wymiaru sprawiedliwości, w razie potrzeby komornicy sądowi, organy kontrolne) oraz podmioty, którym przekazanie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy jaka wiąże te podmioty z pracodawcą, np. firmy doradcze, obsługa IT, obsługa monitoringu wizyjnego, obsługa prawna, Inspektor ochrony danych, firmy szkoleniowe, banki, ubezpieczyciele, sklepy dla celów wystawienia faktur VAT i inne uzasadnione podmioty.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 50 lat w zakresie wynikającym z przepisów prawa od momentu ustania zatrudnienia lub odpowiednio krócej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zależnie od daty zatrudnienia (osoby zatrudnione od 1 stycznia 2019r. na umowę o pracę przez okres 10 lat).

CZŁONKOWIE RODZIN PRACOWNIKÓW LUB OSOBY WSKAZANE DO POWIADOMIENIA W RAZIE WYPADKU

Dane osobowe ww. grup osób przetwarzane są w celach związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych, zasiłków lub z potwierdzaniem dodatkowych dni wolnych od pracy pracowników i są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO. Dane zostały pozyskane od członka rodziny zatrudnionego w BETSTAL lub będącego emerytem/rencistą w BETSTAL. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

W przypadku osób wskazanych do powiadomienia w razie wypadku w pracy lub innej sytuacji losowej dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO. Dane zostały pozyskane od członka rodziny zatrudnionego w BETSTAL i jest to imię, nazwisko i telefon kontaktowy.

Nie podanie danych w celu otrzymania świadczeń socjalnych, zasiłków, dodatkowych dni wolnych od pracy lub w celu powiadomienia o wypadku lub sytuacji losowej uniemożliwia spełnienie wymienionych uprawnień wobec pracowników. W przypadku danych do osoby kontaktowej w razie wypadku ma ona prawo w każdym momencie zażądać usunięcia tych danych.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa (patrz obowiązek informacyjny wobec pracowników) lub w regulaminach wewnętrznych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 50 lat od momentu ustania zatrudnienia pracownika BETSTAL lub odpowiednio krócej, dla pracowników nowozatrudnionych od 01.01.2019 roku – 10 lat od momentu ustania zatrudnienia, zgodnie z przepisami prawa.

KANDYDACI DO PRACY

Betstal Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Mechaników 9 (zwana BETSTAL) informuje, że przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy i jest ich Administratorem.

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są w BETSTAL w celach związanych z podjęciem zatrudnienia:

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa, w tym art. 22`1 par.1 Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z późn. zm.).

Podanie danych, o których mowa w ww. przepisie prawa jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (art.6 ust.1 lit. c) RODO). Podanie ew. dodatkowych danych na podstawie art.22`1a Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z późn. zm.) stanowi całkowicie dobrowolne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art.6 ust.1 lit. a) RODO) i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). Zgoda dotyczy także listów motywacyjnych i innych dodatkowych dokumentów składanych przez kandydata do pracy.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub mogą być nimi firmy IT.

Dane osobowe, o których mowa w punkcie dotyczącym rekrutacji zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia procedury naboru.

Dane osobowe zebrane w oparciu o zgodę przetwarzane będą przez okres jednego roku – licząc od daty wpływu dokumentu z danymi lub do momentu wycofania zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed momentem odwołania zgody.

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez BETSTAL mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, kopiowania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile jest to uzasadnione. Prawo to można realizować w siedzibie

BETSTAL Sp.z o.o. w Gliwicach, ul. Mechaników 9 w godzinach od 8.00 do 14.00 lub korespondencyjnie.

BETSTAL nie przetwarza danych osobowych się w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

BETSTAL nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

Kontakt do Inspektora ochrony danych p. Anny Słodczyk: a.slodczyk@betstal-zbrojarnia.pl

BETSTAL informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru , zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

§9

KONTAKT

BETSTAL powołał Inspektora ochrony danych, którym jest Anna Słodczyk, kontakt do Inspektora:

rodo@betstal-zbrojarnia.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia jej poprawnego działania.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. KLIKNIJ TUTAJ