Spełnienie obowišzku informacyjnego przez
Betstal sp. z o.o, w Gliwice ul. Mechaników 9.

§1

Betstal Sp. z o.o, mieszczšca się w Gliwicach przy ul. Mechaników 9., zwana dalej BETSTAL informuje, że jest Administratorem danych osobowych pracowników, klientów, kontrahentów i innych osób współpracujšcych lub kontaktujšcych się z BETSTAL.

Co oznacza słowo Administrator? Administrator, to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Co oznacza słowo przetwarzanie? Oznacza: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porzšdkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglšdanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łšczenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Mogš to być wszystkie wykonywane czynnoœci lub jedna z nich. Bez posiadania danych osobowych i wykonywania czynnoœci przetwarzania na tych danych nie ma możliwoœci prowadzenia firmy, gdyż każda firma ma kontakt z danymi osób fizycznych.

Każdy właœciciel danych osobowych ma prawo do żšdania od BETSTAL dostępu do swoich danych osobowych, ich kopiowana, sprostowania jeœli sš wadliwe, usunięcia jeżeli jest to zgodne z prawem, przenoszenia jeœli dane sš przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, ograniczenia przetwarzania jeœli toczy się jakaœ sprawa wyjaœniajšca lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeœli sš przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Każdy właœciciel swoich danych osobowych ma prawo realizacji ww. praw w siedzibie BETSTAL w Gliwicach, ul. Mechaników 9 w godzinach 9.00 14. 00 lub korespondencyjnie lub telefonicznie (kontakty podane na stronie Internetowej www.betstal.bowim.pl).

Dane osobowe sš przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 Rozporzšdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwišzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzšdzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

Co oznacza podany art.6 ust.1? Oznacza dopuszczalnš podstawę ich przetwarzania (zgoda, umowa, przepis prawa, ochrona żywotnych interesów lub uzasadniony interes Administratora).

Co oznacza uzasadniony interes Administratora? Oznacza sytuację, w której Administrator dla swojej działalnoœci potrzebuje danych osobowych, ale ich przetwarzanie w żaden sposób nie narusza praw i wolnoœci osób fizycznych.

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany – bez udziału człowieka i nie sš one profilowane, czyli BETSTAL nie wykonuje oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej do wykonywania jakichkolwiek analiz tej osoby.

Dane nie sš przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

BETSTAL informuje o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2 w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowišzujšcym prawem krajowym i europejskim.

Poniżej przedstawiono grupy danych osobowych, zakres, cel i czas ich przetwarzania przez Administratora, a także wskazano możliwych odbiorców danych osobowych. Jako odbiorców rozumie się osoby lub podmioty inne niż sam Administrator, jego pracownicy lub sami właœciciele danych osobowych.

§2

Dane osobowe klientów lub kontrahentów BETSTAL sš przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celu realizacji wymagań prawa dotyczšcych rozliczeń finansowych w oparciu o Ustawę o rachunkowoœci i obowišzkowy zakres ich przetwarzania wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe klientów lub kontrahentów BETSTAL sš przetwarzane także na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży, podanie danych osobowych jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń. Sš to dane teleadresowe klienta lub kontrahenta, a także dane dot. produktu.

W zakresie windykacji należnoœci i obsługi prawnej, a także dla celów dowodowych wynikajšcych z przepisów prawa nakładajšcych na BETSTAL realizację obowišzków dochowania należytej starannoœci dane sš przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.

W zakresie zgłaszania goœci/klientów lub kontrahentów lub pracowników firm zewnętrznych oraz kierowców wchodzšcych lub wjeżdżajšcych na teren firmy wynajmujšcej lokale lub powierzchnię produkcyjnš dla BETSTAL dane osobowe osób wchodzšcych lub wjeżdżajšcych do BETSTAL przetwarzane sš w oparciu o art.6 ust.1 lit. c) RODO na podstawie przepisów prawa i przepisów wewnętrznych obowišzujšcych w firmie wynajmujšcej.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa klienta/kontrahenta, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), w tym imię i nazwisko osób do kontaktu w celu realizacji umowy, dane dot. produktu, wypis z rejestru CEIDG, KRS, WIES, NIP-u i REGONU lub inne wynikajšce z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych, np. dokumenty potwierdzajšce kwalifikacje zawodowe kontrahenta lub jego pracowników, referencje, a także dane ekonomiczno-finansowe w zwišzku z istniejšcš lub planowanš współpracš handlowš itd. Przez kontrahenta rozumie się również podmiot udzielajšcy zabezpieczenia wierzytelnoœci przysługujšcych BETSTAL (osobistego lub rzeczowego).

Odbiorcy danych osobowych sš okreœleni w przepisach prawa oraz sš nimi także firmy obsługujšce systemy informatyczne, firmy doradcze, obsługa prawna, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, podmioty ubezpieczajšce wierzytelnoœci, podmioty œwiadczšce na rzecz BETSTAL różnego typu usługi finansowe, firmy marketingowe, firmy dostarczajšce produkty instalacyjne lub usługi pomocnicze, np. transportowe, logistyczne, spedycyjne, a także firmy Grupy kapitałowej BOWIM SA oraz firma wynajmujšca lokale i powierzchnię produkcyjnš dla BETSTAL i firma ochroniarska zabezpieczajšca teren firmy wynajmujšcej lokale i powierzchnię produkcyjnš dla BETSTAL.

Dane osobowe będš przetwarzane w zwišzku z możliwoœciš dochodzenia roszczeń z transakcji gospodarczych przez możliwy max. okres przedawnienia roszczeń wynikajšcych z przepisów Kodeksu karnego, liczone od końca roku w którym nastšpiła czynnoœć gospodarcza, nie mniej niż przez 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturš lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy. Dane goœci innych niż kierowcy odbierajšcy towar sš przetwarzane tylko w poczcie mailowej zgodnie z czasem jej archiwizacji oraz w wykazie przepustek nie dłużej niż jeden rok od złożenia wniosku o ostatniš przepustkę.

BETSTAL informuje, że współpracujšc z  BOWIM SA (współpraca w ramach wspólnej obsługi informatycznego programu ZBROJARNIA), jako ze Współadministrem danych osobowych, przyjmuje wraz z BOWIM SA żšdania wynikajšce z RODO od osób fizycznych, których danymi współadministrujš obydwie firmy. Jako punkt kontaktowy dla danych współadministrowanych ustalony został kontakt do BOWIM SA: rodo@bowim.pl co jednak nie uniemożliwia składania żšdań bezpoœrednio do BETSTAL Sp.z o.o.

§3

Dane osobowe osób uczestniczšcych w realizacji umowy, pozyskane od drugiej Strony umowy sš przetwarzane w celu zwišzanym z realizacjš zawartej umowy i dane sš przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

Zakres danych wynika z roli wykonywanej podczas realizacji umowy i sš to dane kategorii zwykłej: imię, nazwisko, potwierdzenie tożsamoœci, dane kontaktowe, ew. uprawnienia zawodowe. Dane pracowników drugiej Strony umowy realizujšcych umowę, BETSTAL otrzymuje od reprezentantów drugiej Strony umowy.

Podanie danych osobowych osób podpisujšcych i realizujšcych umowę jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowišzków wynikajšcych z mocy prawa, a także warunkiem jej prawidłowej realizacji. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy lub prawidłowe jej wykonanie.

Ewentualne przetwarzanie danych osobowych poza EOG może wynikać tylko i wyłšcznie z realizacji konkretnej umowy poza obszarem EOG, o czym druga strona umowy jest poinformowana. W innym przypadku dane nie sš przekazywane poza EOG.

Odbiorcy ww. danych osobowych i czas ich przetwarzania sš okreœleni w paragrafie 2.

§4

Dane osobowe (teleadresowe) klientów lub kontrahentów BETSTAL mogš być przetwarzane także na podstawie art. 6 .ust.1 lit. a) RODO w celu stałego kontaktu z klientem, œwiadczenia klientowi usług marketingowych czy dostarczania zamówionych przez klienta informacji handlowych. W tym przypadku wyrażona musi być przez klienta lub kontrahenta zgoda, która może być w każdym momencie odwołana, a jej nie wyrażenie uniemożliwia BETSTAL kontakty w ww. wymienionym celu z klientem lub kontrahentem. Odwołanie zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed momentem odwołania zgody.

Wyjštkiem jest tzw. marketing bezpoœredni dla którego nie jest wymagana zgoda i przetwarzanie danych opiera się na art.6 ust.1 lit. f), a klient lub kontrahent ma prawo zgłoszenia sprzeciwu.

Odbiorcami danych osobowych klientów lub kontrahentów BETSTAL być dostawcy usług informatycznych czy marketingowych, kurierzy lub Spółki Grupy BOWIM SA tylko w zakresie wynikajšcym ze współpracy handlowej i podpisanych umów itp. Dane będš przetwarzane do momentu upływu 10 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu odwołania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

§5

Dane osobowe osób upoważnionych do odbioru towarów BETSTAL sš przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO w celu wynikajšcym z uzasadnionych potrzeb BETSTAL, np. zakup lub wydanie towaru osobie upoważnionej.

Dane osobowe osób upoważnionych sš pozyskiwane od klientów BETSTAL lub BOWIM lub bezpoœrednio od firmy BOWIM  i sš to dane kategorii zwykłej, a w przypadku upoważnienia do odbioru dane pozwalajšce na jednoznacznš identyfikację osoby upoważnionej. Dane te sš przetwarzane przez możliwy max. okres przedawnienia roszczeń wynikajšcych z przepisów prawa liczšc od końca roku w którym nastšpiło odebranie towaru.

§6

Dane osobowe przetwarzane sš także przez BETSTAL w celach realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt, przetwarzane sš w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO, a zakres zależy od formy kontaktu.

W przypadku poczty mailowej przetwarza się adresy mailowe oraz imię, nazwisko lub nazwę nadawcy/adresata, a także treœci wiadomoœci, które mogš zawierać dane osobowe.

W przypadku telefonu służbowego przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę oraz numer telefonu, a także treœć wiadomoœci tekstowych.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za poœrednictwem poczty lub kuriera.

W przypadku poczty tradycyjnej przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę nadawcy/adresata. Dane osobowe zostały pozyskane z różnych Ÿródeł, tj.:

Ww. dane nie sš nikomu udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczš, chyba że udostępnienie wymagane jest dla załatwienia sprawy w uzasadnionym interesie Administratora. W zakresie obsługi technicznej korespondencji dane sš udostępniane Poczcie Polskiej, kurierom, dostawcom usług hostingowych, operatorom telekomunikacyjnym.

Ww. dane przetwarzane sš przez okres 15 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żšdania ich usunięcia.

§7

Dane osobowe przetwarzane sš w także w BETSTAL celach zwišzanych z bieżšcym prowadzeniem firmy w oparciu o art.6 ust.1 lit. f), tj. w ksišżkach teleadresowych, rejestrach, ksišżkach pocztowych itp. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżšcych potrzeb Administratora lub z regulaminów wewnętrznych.
Odbiorcy danych osobowych sš okreœleni w wewnętrznych procedurach oraz sš nimi także firmy obsługujšce systemy informatyczne.
Dane osobowe będš przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.

§8

Dane osobowe monitoringu wizyjnego zbierane sš w celu zabezpieczenia majštku firmy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników na halach produkcyjnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem BETSTAL (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Szczegóły funkcjonowania monitoringu wizyjnego okreœla Regulamin monitoringu.
Podjęcie pracy w BETSTAL lub wejœcie na teren BETSTAL jest równoznaczne z faktem przetwarzania danych osobowych w formie wizyjnej w zwišzku z obowišzujšcymi zasadami bezpieczeństwa. Zbierany jest obraz bez dŸwięku.
Dane nie będš podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjštkiem firm, z których korzysta się przy ich przetwarzaniu tj. firmy obsługi technicznej, firmy ochroniarskie lub właœciciel obszaru na terenie którego znajduje się firma BETSTAL. Odbiorcami danych mogš być także organizacje upoważnione z mocy prawa, w tym służby porzšdkowe, ratunkowe i kancelarie prawne.
Dane osobowe będš przechowywane przez okres max do 90 dni, chyba że wystšpi incydent bezpieczeństwa i w takiej sytuacji będę przetwarzane do momentu jego rozstrzygnięcia

§9

Dane osobowe pracowników BETSTAL:

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłšcznie z przepisów prawa nakładajšcych ob-owišzki prawne na Administratora, z treœci i zakresu umowy cywilno-prawnej, a w pozostałych przypadkach wynika z treœci zgody. Dane osób do kontaktu w razie wypadku sš przetwarzane w uzasadnionym interesie Administratora i pracownika, podane sš dobrowolnie przez pracownika, a osoba podana do kontaktu ma możliwoœć wyrażenia sprzeciwu dot. przetwarzania jej danych osobowych.

Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia etatowe zatrudnienie lub podpisanie umowy cywilno-prawnej.

W stosunku do pozostałych danych osobowych możliwe jest wystšpienie z żšdaniem usunięcia tych da-nych bez wpływu na sytuację służbowš pracowników.

Odbiorcy danych osobowych: podmioty uprawnione do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa (w szczególnoœci ZUS, Urzšd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia, w razie potrzeby organy wymiaru sprawiedliwoœci, w razie potrzeby komornicy sšdowi, organy kontrolne) oraz podmioty, którym przekazanie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy jaka wišże te podmioty z pracodawcš, np. firmy doradcze, obsługa IT, obsługa monitoringu wizyjnego, obsługa prawna, Inspektor ochrony danych, firmy szkoleniowe, banki, ubezpieczyciele, sklepy dla celów wystawienia faktur VAT i inne uzasadnione podmioty.

Dane osobowe będš przetwarzane maksymalnie przez okres 50 lat w zakresie wynikajšcym z przepisów prawa od momentu ustania zatrudnienia lub odpowiednio krócej zgodnie z obowišzujšcymi przepisami prawa i zależnie od daty zatrudnienia (osoby zatrudnione od 1 stycznia 2019r. na umowę o pracę przez okres 10 lat).

§10

Dane osobowe członków rodzin przetwarzane sš w celach zwišzanych z udzielaniem œwiadczeń socjalnych, zasiłków lub z potwierdzaniem dodatkowych dni wolnych od pracy pracowników i sš przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO. Dane zostały pozyskane od pracownika zatrudnionego w BETSTAL lub będšcego emerytem/rencistš w BETSTAL. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłšcznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

W przypadku osób wskazanych do powiadomienia w razie wypadku w pracy lub innej sytuacji losowej dane przetwarzane sš na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO. Dane zostały pozyskane od pracownika zatrudnionego w BETSTAL i jest to imię, nazwisko i telefon kontaktowy.

Nie podanie danych w celu otrzymania œwiadczeń socjalnych, zasiłków, dodatkowych dni wolnych od pracy lub w celu powiadomienia o wypadku lub sytuacji losowej uniemożliwia spełnienie wymienionych uprawnień wobec pracowników. W przypadku danych do osoby kontaktowej w razie wypadku ma ona prawo w każdym momencie zażšdać usunięcia tych danych.

Odbiorcy danych osobowych sš tylko i wyłšcznie okreœleni w przepisach prawa (patrz obowišzek informacyjny wobec pracowników) lub w regulaminach wewnętrznych.

Dane osobowe będš przetwarzane przez okres maksymalnie 50 lat od momentu ustania zatrudnienia pracownika BETSTAL lub odpowiednio krócej, dla pracowników nowozatrudnionych od 01.01.2019 roku – 10 lat od momentu ustania zatrudnienia, zgodnie z przepisami prawa.

§11

Dane osobowe emerytów i rencistów sš przetwarzane w celach zwišzanych z udzielaniem œwiadczeń socjalnych na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłšcznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Dane przetwarzane sš w celu archiwizacyjnym lub w celu otrzymania œwiadczeń socjalnych przez emerytów i rencistów. Dane pozyskane sš z dokumentacji byłego pracownika BETSTAL lub wymagane jest poda-nie dodatkowych danych dla celów wynikajšcych z realizacji œwiadczeń socjalnych.

Odbiorcy danych osobowych sš tylko i wyłšcznie okreœleni w przepisach prawa (patrz obowišzek informacyjny wobec pracowników) lub w regulaminach wewnętrznych.

Dane osobowe będš przetwarzane przez okres maksymalnie 50 lat od momentu ustania zatrudnienia byłego pracownika BETSTAL lub odpowiednio krócej, zgodnie z przepisami prawa.

§12

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane sš w BETSTAL w celach zwišzanych z podjęciem zatrudnienia:

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłšcznie z przepisów prawa, w tym art. 22`1 par.1 Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z póŸn. zm.).

Podanie danych, o których mowa w ww. przepisie prawa jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (art.6 ust.1 lit. c) RODO). Podanie ew. dodatkowych danych, innych niż na podstawie art.22`1a Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z póŸn. zm.) stanowi całkowicie dobrowolne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art.6 ust.1 lit. a) RODO) i ich nie podanie nie wpływa na możliwoœć udziału w rekrutacji (nie będzie podstawš niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniajšcej odmowę zatrudnienia). Zgoda dotyczy także listów motywacyjnych i innych dodatkowych dokumentów składanych przez kandydata do pracy.

Odbiorcy danych osobowych sš tylko i wyłšcznie okreœleni w przepisach prawa lub mogš być nimi firmy IT.
Dane osobowe, o których mowa w punkcie dotyczšcym rekrutacji zbierane sš w celu realizacji procesu rekrutacji będš przetwarzane przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia procedury naboru.

Dane osobowe zebrane w oparciu o zgodę przetwarzane będš przez okres jednego roku – liczšc od daty wpływu dokumentu z danymi lub do momentu wycofania zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed momentem odwołania zgody.

§13

BETSTAL powołał Inspektora ochrony danych, którym jest Anna Słodczyk, kontakt do Inspektora: rodo@betstal-zbrojarnia.pl

 

Strona korzysta z plik體 cookies w celu zapewnienia jej poprawnego dzia砤nia.
Mo縠sz okre渓i?warunki przechowywania lub dost阷u do plik體 cookies w Twojej przegl筪arce. KLIKNIJ TUTAJ